REGIONÁLNÍ LIERATURA :

 

Sborníky:

PODŘIPSKÝ MUSEJNÍK (I. ročník vyšel v roce 1904)

 

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PODŘIPSKA (I. ročník vyšel v roce 1924)

 

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PODŘIPSKO (I. ročník vyšel v roce 1990)

 

SLÁNSKÝ OBZOR (obnovený – I. ročník vyšel 1994)

 

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK KRALUPSKO

 

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK LITOMĚŘICKO (články):

Čenský Ferdinand, Stížnost poddaných statku Brocno císaři roku 1680, 1981-1984 (roč. XVII-XX)

Kastner Quido: Názvy čtvrtí, náměstí a ulic v Roudnici nad Labem, 1987

Kotyza Oldřich: Vývoj řeky Ohře a zanikání středověkých vsí, 1990 (ročník XXVI)                                                   

Křivka Josef: Územní rozšíření a plocha chmele v Čechách od poloviny 17. do poloviny 19. století, 1970

Křivka Josef: Vývoj chmelařství na polepských Blatech, 1969

Křivka Josef: K dějinám poddanského vinařství na Litoměřicku v předbělohorské době, 1966

Pejml Karel: Příspěvek k poznání klimatu našeho kraje v 16. a 17. století, 1697

Pejml Karel: Budyňští alchymisté, 1988

Sklenář Karel: Archeologické zprávy Mořice Lüssnera z Roudnicka 1866-1868, 1988

Sklenář Karel: Archeolog Václav Krolmus na Litoměřicku a Roudnicku, 1967

Tomas Jindřich: Počátky města Roudnice nad Labem, 1969

Vondruška Vlastimil: Bydlení venkovského lidu na roudnickém panství v polovině 18. století, 1981-1984 (roč. XVII-XX)

Wondrák Eduard: Z historie zdravotnictví na Litoměřicku, 1968

Zápotocký Milan: Archeologie k zaniklým osadám na dolním Poohří, 1964

Zlatník Alois: Krátký nástin vývoje poštovnictví v litoměřickém okrese, 1967

 

ACTA LITOMERICENSIA (sborník SOA Litoměřice)

Čenský Ferdinand: Statek Velký Újezd na Litoměřicku v roce 1680, 1978

Čenský Ferdinand: Rok 1680 na lobkovických panstvích na Roudnicku, 1981

Janoušek Pavel: Soubor matriky do roku 1900, 1978

Kastner Quido: Českokamenické torzo roudnické provenience, 1978

 

SBORNÍK SEVEROČESKÉHO MUSEA (články):

Janoušek Em., Dr.: Z dějin podřipské vesnice na sklonku feudalismu (Lounky), Historia 4, 1964

 

ÚSTECKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ:

Křivka Josef: Zemědělská výroba na poddanském hospodářství v dolním Polabí a Poohří před Bílou Horou, 1966

 

 

Publikace:

Bělohlav Josef, PhDr.: Roudnice a Říp, řada Vlastivědný sborník, svazek 7., rok 1913-14, Praha

Broft Miloslav: Tábor na úpatí Řípu roku 1868, Roudnice 1938

Chaloupecký Václav: Česká rebelie na Podřipsku (Historie o poddaných i pánech z let 1619-1621), Praha, 1918

Kolektiv: Podřipsko – celkový obraz kraje, Roudnice n.L., 1940

Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého, VIII (Rakovnicko a Slánsko), 1891

Štovíček J.: Lidové zvyky na Podřipsku, Oblastní galerie výtvarného umění a MNV v Roudnici n.L., 1986

Tlustá Z., Pařez J., Michovská Z.: Mnetěš 1226-2006, Prášil a Doležalová – Hostivice, 2006

 

 

Časopisy:

ČESKÝ LID:

Křivka Josef: Populační a hospodářské důsledky morové epidemie z roku 1713 pro roudnické panství, roč. 50, 1963, 1

Šťovíček Jan: Karel Rozum a lidová píseň, ročník 79, 1992, 2

Fučíková A., Vařeka J.: Starší formy rybářství na Roudnicku, ročník 46, s. 197-205

 

 

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PŘÁTEL STAROŽITNOSTÍ:

Křivka Josef: Poplužní dvory roudnického panství na sklonku 16.století, ročník XXIX, Praha

Bělohlávek Miloslav: Mělnické městské hospodářství před Bílou Horou, ČSPS 63 (1955), s. 147-168

 

V ?:

 

Robek Antonín: Rok 1848 v zápiscích středočeských lidových kronikářů

 

 

 

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU